Are you ready to search for courses or training?
Level:
Major:
Search By Keyword:

 

 فلسفه وجودی و تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی ارتش                                                     
 
 

دوران دفاع مقدس بهترین تجربه ارتش جمهوری اسلامی ایران در طب رقابتی بود که حتی در سطح جهانی با توجه به استفاده گسترده دشمن از سلاح شیمیایی علیه ایران ، تجارب منحصر به فرد را ندارد.

بهتبعاولیننیازیکهبعدازجنگبراینخبگانوخبرگانبهداپدورانجنگ ، برجستهگردیناینبودکهلازماست ؛ سازوکارهاوامکاناتیبرای مدیریت دانش ضمنی نهفته درمحدوده و ایده های سیاسی که جنگ را پشت سر می گذارد و الان با بازنگری می کند ، دانش آموزان شما هم در حال حاضر از سیستم خارج می شوند.

همین ضرورت ، بعلاوه ، نیاز به سازمانی ارتش به تعلیم و تربیت نسلی جدید از کارکنان بهداشت و درمان است که با ارزشها و اصول طب رقابتی استدانشگاه علوم پزشکی را ایجاب نمود تا در آینده از چالشهایی که در جنگ گذشته گرفتار شد و بودجه اجتناب کرد و در نتیجه افزایش بهداشت و امداد و درمان چابک و توانمندی (نگرش ، دانش و عملکرد) باعث شده است که در هر زمان و هرمکان ادامه یابد. تحت هر شرایط خدمات بهداشتی ، امدادی و درمانی ، در حمایت از مأموریت های آجا را ارائه می دهد.

بعلاوه ، احساس احساس تعهد ندارم ، به روحیه وابسته نیستم و به او اعتماد می کنم ، اگر شما می توانید مهلکی را برای سازمان ماموریت داشته باشید. خصوصاً برای سازمانهای رقابتی که از دیسیپلین برخوردار هستند و موفقیت ماموریتیشان تا حد کافی به همین دیسیپلین سازمانی وابسته است. پس از اجتماعیکردن فرد در بافت رقابتی ، یکی از جنبه های مهم دوره های تعلیمی و تربیتی جذب و استخدام افراد در ارتش برای تبدیل آنها به سایر حرفهای دیجیتالی است. در واقع ، اجتماعی کردن مهمترین فلسفه جذب و تعلیم و تربیت کارکنان بهداشت و درمان در محیط با دیسیپلین دیجیتال است.

در این میان ، علوم سلامت مجلسی ، با توجه به شرایط خاص و استثنایی صحنه های نبرد و عملیات رقابتی و هرآنچه که با حرفه ای ورزشی همراه و عجیب است ، باعث می شود که در دنیا توسعه یابد و جایگاه ویژه ای داشته باشد که در دیسیپلین های علمی پیدا شود.

«مرجعیت علمی برای علوم سلامت مجلسی و بخصوص طب رزم با توجه به توانمندی متخصصین و خبرگان سلامت آجا» و «تأمین بستر بازآموزی و آموزشهای مداوم حرفه ای برای کارکنان بهداپ آجا متناسب با نیازهای حرفه ای روزمره در علوم سلامت دیجیتال» ، از سال 1373 و توسعه آن میباشند ، دودلیل دیگر وجود دانشگاه علوم پزشکی ارتش را تشکیل می دهد.

درهرحال ، اجزاء و بخشهای لازم برای تأسیس دانشگاه عملا از دهه های قبل از این تاریخ نیز وجود داشته است:

فعالیتهای آموزشی ارتش جهت تأمین نیاز متخصصان نیروی هوایی ، از سال 1350 با تاسیس آموزشگاه عالی پرستاری نزاجا در بیمارستان بیمارستان آغاز به کار کرد که در سال 1368 با دریافت مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری به سطح دانش ارتقا یافت. بعلاوه ، معمولاً دانشکده پرستاری نهاجا نیز در بیمارستان بیمارستان بعثت فعالیت می کند.

سه سال بعد، آموزشكده پيراپزشكي باچهار می گیرد ر ش ته کاردانی اتاق میکنیم، هوشبري، آزمايشگاهي وراديولوژي علوم راه اندازيشد .

پزشکی در سایت دانشکده م، سال 1372 با ايجاد بخش اداري دربيمارستان 501 فعاليت خود را آغاز كرد ودر همان سال اولين دانشجويان اين دانشكده در رشته تخصصي طب فيزيكي و توانبخشي پذيرفته شدند .

تاسیس رسمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در 66 مین اجلاس شورای گسترش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در سال 1372 به تصویب رسید و مجوز پذیرش دانش پزشکی صادر شد. در مورخه 11/2/1372 تاسیس دانشگاه علوم پزشکی پزشکی مورد تصویب فرماندهی معظم کل قوا قرار گرفت.

در سال 1373 با استفاده از دانشكده پزشكي افتتاح رسمي دانشكده پزشكي و تجربي اين دانشكده با دانشكده پرستاري و آموزشي پيراپزشكي «دانشگاه علوم پزشكي ارتش» فعاليت رسمي خود را آغاز كرد. این روند با الحاق آموزش ساخت پرستاری نهاجا به دانشگاه كامل شد. قرار می گیرد د می گیرد ر واقع آنچه م، جریان تأسیس دانشگاه رخ داد نوعی تجمیع و هم افزایی منابع پراکنده م، نیروهای ارتش بود با هدف رسیدن به اندیشه برگرفته از ظهر تجارب جنگ.

از همان زمان دانشگاه علوم پزشکی ارتش با 3 دانشکده پزشکی ، پیراپزشکی ، و پرستاری شروع به کار کرد. پس از دانشکده طب هوای فضا و زیرسطحی و سالهای دیگر نیز دانشکده دندانپزشکی به این مجموعه اضافه می شود.

همچنین، دانشگاه م، حال فعلا دارای پژوهشگاه طب رزم با مراکز تحقیقاتی مصوب تحت عناوین مرکز تحقیقات توکسین مرکز تحقیقات طب تابشی و امواج مرکز تحقیقات میکروبیولوژی   مرکز تحقیقات طب هوا فضا و تحقیقات کاربردی   مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی و مرکز تحقیقات   طب دریا می باشد.

از طرف ، مديريت خدمات مراقبت از ارتش و ارتش از تاريخ تاسيس از طريق بازرسي ويژه بهداري كه از نظر كارت سازماني در اداره ارتش نيروي مينمود است. سال 1348 الي 1356 اداره بهداري ستاد ارتش تشكيل گرديد كه به صورت مستقل و در تابعيت رئيس ستاد مشترك ارتش انجام وظيفه مينمود ضمن اينكه بازراي ويژه نيز به مديريت چهارم بودجه است.ازاوايل انقلاب اسلامي تاسال 1361 باعنوان مديريت بهداري وسپس تا سال 1368 به اداره بهداري سماجا تغييرعنوان داد. و فعال مینمود. از سال 1370 عنوان آن تغيير و با مديريت نهم سماجا به يكي از ادارات سماجا تبديل و زير نظر رياست محترم سماجا انجام وظيفه مينمود. که در تاريخ 22/10/78 طي يك ابلاغيه ، اداره نهم سماجا با دانشگاه علوم پزشكي آجا ادغام گرديد و از آن زمان با عنوانفرماندهی بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی آجا در مجموعه ستاد مشترك آجا فعاليتمينمود.

پس از تشكيل فرمانده بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي آجا بود كه جهت تأمين بخشهاي آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي آجا ، در سال 1380 بيما 501 به مجموعه فرماندهي ملحق گرديد.

بواسطه تلفيق ساختاري ، فرايندي و عملياتي ارتش بهداپ و دانشگاه علوم پزشكي آجا ؛ تولد ، مديريت ، سياستگذاري و نظارت بر خدمات بهداشتي ، امداد و درمان آجا ، تحت عنوان فرمانده بهداپ و داع پ آجا صورت ميگرفت تا در تاريخ 2/11/1396 ، با دستور فرماندهي آجا و طي ابلاغيه شماره 4892/5/5120 / پ / 96 ،   این فرمانده منحل و بصورت دو مجموعه دانشگاه علوم پزشکی ارتش و اداره بهداشت و درمان آجا تفکیک شد. در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی ارتش بعنوان یک واحد فرماندهی مستقل و بصورت امری کلی در تابعیت فرماندهی ارتش وجود دارد.

همچنین با مجوز اخذشده از فرماندهی کل آجا، اولین جلسه هیأت امنای مستقل دانشگاه علوم پزشکی ارتش در زمستان 1396 تشکیل گردید و بدین ترتیب، یکی امنا از ظهر. هیات ارکان اصلی ادار ه دانشگاه میباشد.

در سالهای پس از تاسیس دانشگاه ، ب ه علتكمبود فضاهاي آموزشي و اداري ، چندين ساختمان احداث و به دانشگاه اضافه گرديد كه شامل سال كنفرانس فجر ، ساختمان آموزشي پيراپزشكي ، ساختمان هاي خوابگاه دانشجو   و ديگر ساختمان مركزي دانشگاه كه در سال 1380 افتتاح شد و جهت ماندگار شد. هيئت رئيسه ، ستاد دانشگاه ، معاونتها ، كتابخانه مركزي دانشگاه ، سايت رايانه و سالن هايهمايش الفو ب دانشگاه به کار گرفته شده و داراي چندين آزمايشگاه جهت استفاده از دانشکده پزشکان پيراپزشكي است. همزمان با سال 1384 ساختمان جهت آموزش دانشكده طب هوا و فضا و تربيت نيروي متخصص در نظر گرفته شد.

سال 1386 شروع حركت اصلاح بنيادي آموزش و پژوهش بودجه كه مشتري بر ساختار ، توسعه و بازنگري در امور مربوطه بود. در همين راستا مركز مطالعات و توسعه ( EDC)) دانشگاه در ساختمان مركزي و اولين پژوهشكده جامع دانشگاه در بيمارستان 501 تشكيل و تجهيزات شد و دو سال همايش در مجموعه هاي قبلي اضافه شد.

در سال جاري رشته هاي جديد در مقاطع مختلف به دانشكده هاي دانشگاه افزوده شده ، و هم اكنون مقاطع كارداني ، كارشناسي ، كارشناس ارشد (پيشنهاد و ناپيوسته ، روزانه و شبانه) و تخصصي (دستياري و دكتري)) و فوق دكترا (فلوشيپ) در دانشگاه تدريس مي شود. همین دانشگاه با مربیان دوره های کوتاه مدت و طولانی تر آموزش آموزش مداوم و تکمیلی نیازهای بهداشتی و درمانی آجا را برپا می کند.

ماموریت  دانشگاه علوم پزشکی ارتش عبارت است از:

تعلیم و تربیت و ارتقاء توانمندی (دانش ، نگرش ، عملكرد) نيروي انساني بهداشتي و درماني و تحقيقاتي در علوم بهداشتي با اولويت طب نظامي ، مبتلا به سياست هاي ابلاغي و اسناد بالادستي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني به كارمندان و بازنشستگان و خانواده هاي آنها. دانشگاه علوم پزشكي آجا دانشگاهي است در گستره كل كشور ، م، راستاي اهداف كه راهبردي اجا و ستاد كل ن م مرداد ج اا به تعاملات   آموزشي - پژوهشي - مشاوره اي، با مراكز آموزشي، تحقيقاتي، و نظامي داخل و خارج مي پردازد.

در چشم انداز دانشگاه علوم پزشکی آجا در افق 1404 چنین آمده است:

با تكيه بر دستاوردهاي دفاع مقدس ، و همگام با رشد جهاني علوم بهداشتي نظامي ؛ دانشگاه علوم پزشكي آجا بايد يك مركز دانشگاه سرآمد در علوم طب نظامي ، با   تراز جهاني ، در منطقه چشم انداز 1404 باشد. دانشگاه علوم پزشکی آجا باید جزو 5 دانشگاه علوم پزشکی   برتر کشوردر حیات آموزش باشد.

دانشگاه اکنون دارای 5 دانشکده پزشکی ، پرستاری ، پیراپزشکی ، دندانپزشکی و طب هوافضا و زیرسطحی است و دو دانشکده بهداشت و درمان و هوافضا نیز در برنامه تأسیس می باشد. 

 

 
 
InstagramGoogle+LinkedInRSS Feed
Stay connected, follow our newsletter!
Email Address: